تمام صفحات را بخوانید _ 15 صفحه
1 []*بسم الله:

*بسم الله الرحمن الرحیم

عقل این موضوع را که آفرینش انسان با اختیار بهتر از آفرینش انسان بدون

اختیار است را تایید میکند پس خداوند بسیار بخشنده باید انسان با اختیار را

 بوجود بیاورد که در غیر این صورت  دیگر بخشنده نخواهد بود .

           نادره ایام خیام

Хайям призывает вас в Ислам
Он разделяет свои рубаи на две группы:

*первая группа для "искателей" и очень привлекает людей

(тех,которые любят вино,женщин и для людей,которые не верят в бога).

*вторая группа для лидирующих .руководствующие людей

(прямой путь-маленькое писание и непрямой путь - большое писание).

Маленькое писание (не очень важное):

*если у тебя есть только кусок хлеба и кувшин воды,

это достаточно для тебя и ты не нуждаешся ни в чём другом.

*ты должен жить в этом мире как следует,

так как этот мир короткий и он принадлежит Богу.

* если ты живешь в этом мире хорошо,

я вознагражу тебя вином в раю,т.к.

в раю бог дает мне вино и я раздаю его людям.

Хаям говорит: "Когда я умру, мой прах обмойте вином,

а если захотите искать меня в раю,

то найдёте у стен кабака"

Большое послание (очень важное):

,Не дайте Книге, девушке и вино "умиреть"..

  то есть держите их всегда рядом.

Коран - это великая книга,

но вино ещё лучше.

 

 

 

(Подтвердите и Запомнить меня  смерть во время выпивания

вина в произведениях Хаяма)


 Хаям: Мой друг спросил меня, куда мы попадаем после смерти,
Я в ответ: "Принеси мне вина, а сам куда хочешь, туда и  иди!   


Хаям: Пред тем как  сделать из черепа головы кувшин
      Лучше из этого кувшина налей мне чашу вина, о кравчий!   


 
Хаям: Когда я умру, мой прах обмойте вином,
      И сделайте мой гроб из виноградного дерева!

Хаям: Размешайте мой прах с винном
      И сделайте из этого чашу!

 
Хаям: сказал подруге-"Приходи пить вино вмсете с одного кувшина, 
 Пока не не сделали этот кувшин из праха нашего"
Хаям: Пред тем как  сделать из черепа головы кувшин,
       Не отпускай кувшин с плеч, а чашу из рук!
 
Хаям:"Когда я умру, мой прах обмойте вином,
а если захотите искать меня в раю, то найдёте в земле у входа в кабак" به یاد آوردن مرگ در زمان
نوشیدن شراب در اشعار خیام
rapid die memory in drinkind time
 (Внезапная смерть во время выпивания вина в произведениях Хаяма)
 
خیام :گفتی که پس از مرگ کجا
> خواهی رفت
> می پیش من آر و هر کجا خواهی رو

khayyam :
my friend told me
where you
 going after your
death
and i told him
give me wine
 and go wherever
you want
 Хаям: Мой друг спросил меня, куда мы попадаем после смерти,
Я в ответ: "Принеси мне вина, а сам куда хочешь, туда и  иди!   

خیام : زان پیش که از کاسه سر
> کوزه کنند
> از کوزه به کاسه کن شراب ای
> ساقی
khayyam:
befor you die and make from your
head (like bowl and pan )  jug 
you give me wine from jug  to
bowl
Хаям: Пред тем как  сделать из черепа головы кувшин
      Лучше из этого кувшина налей мне чашу вина, о кравчий!   

خیام : چون در گذرم به باده
> شویید مرا
> وز چوب رزم تخته تابوت کنید
khayyam :
when i die you should wash my body with wine
and you should make my coffin( casket) with grape
wood
Хаям: Когда я умру, мой прах обмойте вином,
      И сделайте мой гроб из виноградного дерева!
خیام: خاک تن من به باده آغشته
> کنید
> وز کالبدم خشت سر خم سازید
khayyam :
you shoud make from my soil and wine mud
and you should make from that mud jug

Хаям: Размешайте мой прах с винном
      И сделайте из этого чашу!
خیام : یک کوزه شراب تا به هم
> نوش کنیم
> زان پیش که کوزه ها کنند از گل
ما
khayyam:
i told to my girlfriend that come here to drink wine
from jug
befor we die and make from our soil jug
Хаям: сказал подруге-"Приходи пить вино вмсете с одного кувшина, 
Пока не не сделали этот кувшин из праха нашего"

خیام : زان پیش که از کاسه سر
کوزه کنند
تو کاسه ز دوش و قدح از دست منه
  khayyam :
befor you die and make from your head ( like bowl )
jug
you shouldnt leave bowl from
your shoulder and you shoudnt leave
cup from your hand
Хаям: Пред тем как  сделать из черепа головы кувшин,
       Не отпускай кувшин с плеч, а чашу из рук!   
خیام : چون در گذرم به باده
> شویید مرا
> تلقین ز شراب ناب گویید مرا
> خواهید به روز حشر یابید مرا
>
> از خاک در میکده جویید مرا
khayyam :
when i die you should wash my body with wine
and if you want find me in paradise you can find
me near soil of wine store
 
Хаям:"Когда я умру, мой прах обмойте вином,
а если захотите искать меня в раю, то найдёте в земле у входа в кабак" 

خیام:       هر کو رقمی ز عقل در دل بنگاشت

               یک لحظه ز عمر خویش ضایع نگذاشت

               یا در طلب رضای ایزد کوشید

               یا راحت خود گزید و ساغر برداشت

khayyam:

who has a bit of wiseness in his heart

and didnt distruct even one moment of his life

he worked in god's satisfaction

or he choosed his welfare (easiness ) and took the wine

 

Хаям:

  Кто имеет хоть -немного мудрости в себе 

И   не  теряют зря даже одно мгновение
жизни своего 
Либо он старается получить благословение божье

Либо он ищет своё благополучие и поднимет чашу

 

 خیام:

  گاوی است در آسمان و نامش پروین

       یک گاو دگر نهفته در زیر زمین

      چشم خردت باز کن از روی یقین

       زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین

khayyam :

<there is a cow in the sky <stars like cow

anothere cow under the earth<previos people bealive>i    

if you open your eyes 

you can see all people beatwen two cow like donkey  

 

Хаям:

 (Имеется "корова в небеасх" (звезда коровы 

Другая "корова под Землёй"   (поверия прошлых людей 

Если ты откроешь свои глаза разума, ты увидешь поистине всех людей 

между   двумя коровами    как   ослов     

 

        

      

 

 

       هزار سال آسمان و اختران باید بگردند تا از آسیاب

          دنیا یك دانه سالم بسان عمر خیام بیرون آید

 

خیام  به خداوند میگوید:         

             با تو به خرابات اگر گویم راز

          به زانکه به محراب کنم بی تو نماز 

            ای اول و ای آخر خلقان همه تو

           خواهی تو مرا بسوز خواهی بنواز

khayyam say to god :

if i say to you my secret in wine store

and you accept me its beter than i say

my secret in mousqe or church

and you dont accept me

 

             Хаям обращается к Богу  :

Если я расскажу тебе  свои секреты в  кабаке

И ты примешь их лучше чем мои молитвы в церкви 

О первый и последний всего человечества           

Захочешь ты меня сжечь иль милостить

 

                  خیام شما را به دین اسلام دعوت میکند

         please translate this pictures to your language and give it to your people in your country

khayyam's book = secret book

               khayyam is king of profesors      

                          

khayyam invite you to islam  

    please translate this pictures to your language and give it to your people inyour country

   fitzgrald say : in the first i think that  khayyam not

bealive the god but afther 5 year when ji nikolas

translate khayyam's poem i understand that khayyam

bealives  god and khayyam is moslim and i understand

       that khayyam's book is a secret book  

 

 

islam is a perfect religion beacouse islam have

perfect laws and islam have 

timed marriage and timed marriage  is a kind

 of marriage that very easy and its good for big cities

 because in big city the price of homes is very expensive

 

                                                      مولانا :

                                  اگر از عام بترسی که سخن فاش کنی

                                     سخن خاص نهان در سخن عام بگو

                         if you afraid of peaple to say your message

                         you say  message in secret sentence

                                  کار پاکان را قیاس از خود مگیر

                                گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر

                                جمله عالم زین سبب گمراه شد

                                 کم کسی ز ابدال حق آگاه شد

 

*

مطالبی که جدیدا به وبلاگ اضافه شده اند :

 

در صفحه 2وبلاگ:

                             1_دزدی کردن کار بدی است یا کار خوبی؟

                   2_ نظریه عدم انقطاع توماس هابز

                   3_ اعتباریات

                   4_ تناقض پنهان

                   5_ چگونه پولدار شویم

                   6_ گناه انسان و گناه شیطان

                   7_ هیتلر به بهشت می رود

                   8_ خیام کافر است یا مسلمان ؟

                  9_ رعایت نشدن حق الله توسط خیام .

       10_ من طلب و جد . وجد

                  11_ دلیل افسردگی

                  12_ نحوه فریب دادن

                  13_ احضار روح

                  14_ مقدمه کتاب

                  15_ دعوا بر سر اشعار خیام

                  16_ رباعیات اصیل و غیر اصیل خیام

                  17_ تصور غلط درباره اشعار خیام

 

*timed marriage  

* ازدواج موقت  یا  ازدواج آزاد

ازدواج موقت واقعا خیلی مترقی و با کلاسه چرا که در ازدواج موقت زن و مرد هم آرامش یک زندگی متاهلی رو دارن و هم اینکه دغدغه های ازدواج دائم رو ندارن من در اینجا به یه سری از شرایط ازدواج موقت اشاره میکنم :

*در ازدواج موقت تهیه خانه برای زندگی لازم و واجب نیست و زن و مرد مثل دو دوست با هم ارتباط دارن و به خونه هم رفت و آمد میکنن و به عبارتی یه جور دوست دختر داشتن مدرن . شرعی و قانونیه .

*در ازدواج موقت هر دو طرف باید راضی باشن تا بتونن بچه دار بشن و اجازه یک نفر کافی نیست

*در ازدواج موقت زن میتونه بدونه اجازه مرد از خونه بیرون بره و اجازه شوهر رو لازم نداره

*در ازدواج موقت زن و مرد میتونن حتی برای یک ساعت با هم ازدواج کنن ولی بعد از جدا شدن اگر نزدیکی کامل داشتن زن باید سه ماه عده نگه داره تا تکلیف پدر بچه معلوم بشه ولی اگر نزدیکی کامل نداشتن زن میتونه عده نگه نداره و دوباره ازدواج کنه .

 

و یک سری آزادیهای دیگر .........

استاد مطهری در کتاب حقوق زن در اسلام به نوعی ازدواج

به نام ازدواج رفاقتی اشاره میکند که در غرب توسط برخی

روشنفکران ارایه و پیشنهاد شده است و استاد مطهری در

کتاب حقوق زن در اسلام ازدواج موقت را پیشنهاد میکند و از

آن به عنوان ازدواج آزاد و نوعی ازدواج مترقی یاد میکند .

 

امام صادق (ع) میفرماید :

من در مورد هر چیزی تقیه و پنهان کاری کنم در

مورد ازدواج موقت تقیه و پنهان کاری نخواهم کرد

عزب را بنگر و فکری بکن ، دریاب اینان را

موقت راببین و دوستی را بنگر و اندیشه اینان را

کدامین اکمل است اینان ، کدامین برتر است اینان

چه فرقی باشد اینان را ، چه راهی باشد آنان را        سعید مولوی

 

* نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت :

پس از مشخص نمودن زمان ازدواج و میزان مهریه

زن خطاب به مرد میگوید : زوجتک نفسی فی المدت المعلوم

علی مهر المعلوم و مرد در پاسخ میگوید قبلت

 

* اجازه پدر دختر برای ازدواج او :

همان طور که یک دختر در هنگام ازدواج دایم باید از پدرش

برای ازدواج اجازه بگیرد در ازدواج موقت نیز این اجازه پدر

بر طبق نظر اکثر علما لازم است ولی این اجازه گرفتن

نمی تواند مانع ازدواج او شود و اگر دختری نیاز به

ازدواج داشته باشد و شرایط ازدواج وجود داشته باشد

 و فرد هم شان و هم کفو  نیز برای ازدواج وجود داشته

 باشد و پدر دختر اجازه ازدواج به او ندهد دختر میتواند

به دادگاه شکایت نموده و اجازه ازدواج را دریافت نماید

که البته برخی علما درباره دخترانی که بالغ و کامل

باشند و از نظر مالی نیز مستقل باشند نظرات

دیگری نیز دارند . 

مرگ می آید ای دختر پسرهای جوان

قبل هر گونه تماسی صیغه ای جاری کنید

 

* حجاب :

همان طور که میدانید سختیها لذت ها را بوجود می آورند

و به همین دلیل سختی ندیدن زن لذت دیدن آن را دو

چندان میکند و شاید به همین دلیل باشد که در

 کشور های اسلامی علاقه مردان به زنان بیشتر از دیگر

کشور ها است و در حقیقت حجاب زن را در دل مرد

ارزشمند میکند و در حقیقت به دلیل عدم وجود حجاب

در کشور های غیر اسلامی زن از دیدگاه آنان گاهی آنقدر

ارزش خود را از دست میدهد که افراد زیادی علاقه چندانی

به زن ندارند و بعضا افرادی نیز دیده میشوند که برای

کسب لذت به جنس موافق نظر دارند و هم جنس گرا

میشوند .

 

از حبس کشیدن آدمی حر گردد

قطره چو کشد حبس صدف در گردد

گر مال نماند سر بماناد به جای

پیمانه چو شد تهی دگر پر گردد           خیام

 

ار زهر دهد اهل و خردمند بنوش

ور نوش دهد مردم نادان بر ریز       خیام

 

* یاد مرگ : 

repeat death memory  in wine drinking time    

*یاد مرگ حتی در انسان های بی ایمان نیز می تواند

 شک و تردید در مورد عدم وجود  معاد و و قیامت را

 تقویت کند و از گناهان باز دارد . باید به یاد داشته باشیم

 که خیام در بسیاری از اشعار خود مرگ را به خاطر انسان می آورد .

ماییم خریدار می کهنه و نو

و آنگاه فروشنده عالم به دو جو

گفتی که پس از مرگ کجا خواهی رفت

می پیش من آر و هر کجا خواهی رو           خیام 

khayyam:

my friend told me where you

 going after your death

and i told him give me wine

 and go wherever you want

این کوزه چو من عاشق زاری بودست

 در  بند  سر  زلف نگاری  بودست

این دسته که بر گردن او می بینی

دستی است که بر گردن یاری بودست          خیام

می خور که به زیر گل بسی خواهی خفت

بی همدم و بی رفیق و بی مونس و جفت

زنهار  به  کس  مگو  تو  این  راز  نهفت

هر  لاله  که  پژمرد  نخواهد   بشکفت        خیام

 برخیز  بتا  بیا  ز  بهر  دل  ما

حل کن به جمال خویشتن مشکل ما

یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم

زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما          خیام

اندیشه عمر بیش از شصت منه

هر جا که قدم نهی بجز مست منه

زان پیش که کاسه سرت کوزه کنند

تو کاسه ز دوش و قدح از دست منه        خیام

khayyam:

 don't think that you will live more than 60 years old

before you go to out side your house

you should drink wine and then go

before you die and make from your head jug

you shouldnt leave jug and wine to die

برجه برجه ز جای خواب ای ساقی

درده  درده  شراب ناب ای ساقی

زان پیش که از کاسه سر کوزه کنند

از کوزه به کاسه کن شراب ای ساقی        خیام

ای هم نفسان ز می مرا قوت کنید

وین چهره کهربا چو یاقوت کنید

چون در گذرم  ز باده شویید مرا

وز چوب رزم تخته تابوت کنید              خیام

چون مرده شوم خاک مرا گم سازید

احوال مرا عبرت مردم سازید

خاک تن من به باده آغشته کنید

وز کالبدم خشت سر خم سازید          خیام

 

*تولید شراب با نام خیام :

در کشور فرانسه و همچنین کشور

مصر شراب هایی با نام خیام تولید

میشوند و در بسیاری از نقاط دنیا

خیام را با شراب می شناسند .

کار پاکان را قیاس از خود مگیر

گر چه ماند در نوشتن شیر و شیر

جمله عالم زین سبب گمراه شد

کم کسی ز ابدال حق آگاه شد         مولانا

امشب می جام یک منی خواهم کرد

خود را به دو جام می غنی خواهم کرد

اول سه طلاق عقل و دین خواهم کرد

پس دختر رز را به زنی خواهم کرد       خیام

اندیشه عمر بیش از شصت منه

هر جا که قدم نهی بجز مست منه

زان پیش که کاسه سرت کوزه کنند

تو کاسه ز دوش و قدح از دست منه        خیام

 

* 35 تا 40 سالگی :

*در سن ۳۵ تا ۴۰ سالگی معمولا انسان از عشق های دنیوی فارغ و گرفتار عشق الهی میگردد و به عبارتی عقل انسان در این سن کامل میگردد و شاید به همین دلیل باشد که انسان های بزرگ معمولا در این سن متحول میشوند . مولانا در سن ۳۷ سالگی با اشنایی با شمس تبریزی متحول میشود و اغلب پیامبران نیز در این سن به پیامبری برگزیده میگردند

 مولانا خطاب به شمس تبریزی:

سجاده نشین با وقاری بودم   

  بازیچه کوی کودکانم کردی

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست

خـام بدم    پــخته شـدم   سـوخـتم   مولانا 

شمس تبریزی خطاب به مولانا :

علم کز تو ترا بنستاند

جهل از آن علم به بود بسیار

چیست توحید خدا افروختن

خویشتن را پیش واحد سوختننوشته شده توسط سعید در  پنجشنبه 20 فروردین 1388 و ساعت 09:46 ب.ظ
ویرایش شده در پنجشنبه 9 مهر 1388 و ساعت 12:40 ق.ظ

() نظر
       
2 []* خیام و خیانت:

* خیام   و   خیانت

خیام در اکثر اشعار خود کافران و شراب خواران را عاقل خطاب میکند ولی

 دربرخی اشعار به آنها خیانت میکند و آنها را بی عقل و دین می خواند .

 

در سه رباعی زیر خیام شراب خواران را عاقل مینامد :

عاقل غم اندیشه لاشی نخورد 

جز جام لبالبی پیاپی نخورد

غم در دل و باده در صراحی باشد

خاکش به سر که غم خورد می نخورد

 در خواب بدم مرا خردمندی گفت

کز خواب کسی را گل شادی نشکفت

کاری چه کنی که با اجل باشد جفت

می خور که به زیر گل بسی خواهی خفت

آنان که اسیر عقل و تمیز شدند

در حسرت هست و نیست ناچیز شدند

رو باخبرا تو آب انگور گزین

کان بی خبران ز غوره میویز شدند

 

و خیام در رباعی زیر شراب خواران را بی عقل و دین خطاب میکند و در

حقیقت به آنها خیانت میکند :

چون نیست در این زمانه سودی ز خرد

جز بی خرد از زمانه سودی نخورد

پیش آور از آن می که خرد را ببرد

تا بو که زمانه سوی ما به نگرد          خیام

برخیزم و عزم باده ناب کنم

رنگ رخ خود به رنگ عناب کنم

این عقل فضول پیشه را مشتی می

بر روی زنم چنانکه در خواب کنم            خیام

امشب می جام یک منی خواهم کرد

خود را به دو جام می غنی خواهم کرد

اول سه طلاق عقل و دین خواهم کرد

پس دختر رز را به زنی خواهم کرد           خیام

khayyam:

tonight i drink 2 bottle of wine

in the first i finish my mind and my religios

and then fuck the girls

 

*ادواردو انیلی:

* ادواردو انیلی فرزند خانواده ثروتمند ایتالیایی :

ادواردو انیلی فرزند خانواده مشهور و ثروتمند ایتالیایی و صاحب

بزرگترین شرکت ها  و کارخانجات اتومبیل سازی در ایتالیا

که دارای دکترای دین شناسی بود مسلمان شد و مذهب

 شیعه را برگزید ونام خود را مهدی انتخاب کرد و حتی

 چند بار برای دیدار با مراجع شیعه به کشور های

 اسلامی از جمله ایران سفر نمود و خانواده خود

را به دین اسلام دعوت کرد ولی با مخالفت شدید آنها مواجه

 شد و در نهایت به طرز مشکوکی کشته شد و او به پسر عموی

خود توصیه نمود که هیچ گاه بدنبال پول نباشد چون زندگی انسان

را به تباهی میکشاند .

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی

معذوری اگر در طلبش میکوشی

باقی همه رایگان نیرزد هشدار

تا عمر گرانمایه بدان نفروشی        خیام

***********

مگذار که غصه در کنارت گیرد

و اندوه و ملال روزگارت گیرد

مگذار کتاب و لب یار و لب کشت

زان پیش که خاک در کنارت گیرد        خیام

وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی

چون حاصل عمر ای دل یک دم است تا دانی     حافظ

 

*فضا پیما و عضو پیوند

شاید وقتی میشنوید که فلان فضا پیما به فضا رفت و در ایستگاه فضایی چنان اتفاقی افتاد و یا اینکه انسانها به کره ماه پا گذاشتند و در حال برنامه ریزی برای سفر به مریخ هستند کمی احساس غرور کنید و با خود بگویید که انسانها چقدر موفق بوده اند اما اگر اطلاعات شما نسبت به فضا و وسعت کهکشان ها زیاد باشد متوجه خواهید شد که این پیشرفت انسانها در مقابل وسعت و عظمت جهان هستی هیچ است . همچنین اگر شما پیشرفتهای علم پزشکی را در زمینه پیوند اعضا و بسیاری از مسایل پزشکی مطالعه کنید یقینا احساس غرور خواهید کرد اما اگر به مسایل مهم در زندگی انسان همانند غم و شادی توجه کنید متوجه خواهید شد که علم پزشکی هیچگاه نتوانسته است غم را از زندگی انسانها خارج کند و یا وقتی در مورد مغز انسان مطالعه کنید متوجه خواهید شد که مغز انسان پیچیده ترین دستگاه در عالم هستی است که پی بردن به همه رازهای ان ممکن است خارج از محدوده درک انسان باشد و یا اینکه علم بشری همیشه در پاسخ دادن به مسایل مهمی مانند چیستی مرگ و جزییات زندگی پس از مرگ عاجز بوده است

   من مینگرم ز مبتدی تا استاد    

عجز است به دست هر که از مادر زاد     خیام  نوشته شده توسط سعید در  پنجشنبه 20 فروردین 1388 و ساعت 09:43 ب.ظ
ویرایش شده در شنبه 27 تیر 1388 و ساعت 09:28 ب.ظ

() نظر
       
3 []*دست غیب :

(قانون اسرار آمیز الهی . سوره رعد آیه 18)

* دست غیب و نیروی غیبی که از اشعار خیام محافظت میکند:

 داستان از این قرار است که من با توجه به برخی تند رویهای افراد مذهبی

در جامعه در سنین 20 تا 26 سالگی روحیات کاملا غیر مذهبی پیدا کرده

بودم و در سن26 سالگی با وجود این که اصلا اهل مطالعه شعر نبودم دست

 غیبی اشعار خیام را در سر راه من قرار داد و من با خواندن اشعار

خیام که رنگ و بوی کاملا غیر مذهبی داشت آن را بسیار پسندیدم

و با خواندن آن اشعار غیر مذهبی شور و شعف و شادی وصف ناپذیری

 وجودم را فرا گرفت و تصمیم گرفتم که اشعار خیام را حفظ کنم و

چندین سال بصورت تفریحی اشعار خیام را میخواندم و همیشه خیام

را فردی غیر مذهبی میدانستم و او را بسیار دوست داشتم اما در حدود

 31 سالگی و دقیقا زمانی که پدر و مادرم در مکه بودند من متوجه

 نکاتی از اشعار خیام شدم و فهمیدم که او مرا فریب داده است و

 در حقیقت خیام مسلمان بوده و برای به دام انداختن افراد غیر مذهبی

این اشعار را سروده است ضمنا من یک سال بعد با شخصی که لیسانس

ادبیات داشت به طور اتفاقی آشنا شدم و او نیز اشعار خیام را حفظ بود و

 وقتی من با او مشاعره کردم و او متوجه شد که من اشعار خیام را حفظ

هستم به من گفت خیام تو را گیر می اندازد و مسلمان میکندو این در حالی

بود که یک سال قبل در دام خیام افتاده بودم و اعتقادات مذهبی ام

بسیار قوی شده بود .

زمانی که من متوجه شدم دست غیبی اشعار خیام را در

سر راه من قرار داده است این مطلب را به دوستانم گفتم ولی

کسی آن را باور نمی کرد  ولی یک سال بعد من کتاب مقالات استاد الهی

قمشه ای را خواندم که در آن به این دست غیب (قانون اسرار آمیز الهی) 

اشاره شده بود و زمانی که آن را به دوستانم نشان دادم آنها

نیز وجود این دست غیبی را باور کردند .

نکاتی درباره اشعار خیام :

( خیام و هدایت غیر مستقیم )

مگذار که غصه در کنارت گیرد

و اندوه و ملال روزگارت گیرد

مگذار کتاب و لب یار و لب کشت

زان پیش که خاک در کنارت گیرد        خیام

قرآن که مهین کلام خوانند آنرا

گه گاه و نه بر دوام خوانند آنرا

بر گرد پیاله آیتی هست مقیم

کاندر همه جا مدام خوانند آنرا        خیام

اشعاری از خیام برای جذب کردن افراد غیر مذهبی و ضد دین :

عید آمد و کارها نکو خواهد کرد

ساقی می لعل در سبو خواهد کرد

افسار نماز و پوزه بند روزه

عید از سر این خران فرو خواهد کرد       خیام

گویند که ماه رمضان گشت پدید

من بعد به گرد باده نتوان گردید

در آخر شعبان بخورم چندان می

کاندر رمضان مست بیفتم تا عید         خیام

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با لاله رخی اگر نشستی خوش باش

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

 

*****************

باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود       نیما یوشیج

 

*صیاد زبر دست:

* شکارچی زرنگ و زبردست

وقتی یک شکارچی زبردست و ماهر میخواهد پرندگان

و حیوانات متفاوت کوچک و بزرگ و با ذایقه های متفاوت

را شکار کند دانه های ریز و درشت و طعمه های با طعم های

متفاوتی را برای به دام انداختن پرندگان و حیوانات سرگردان

و حیران در نظر میگیرد تا همه آنها را به دام بیاندازد و حکیم

خیام نیز برای جذب گروه های مختلف مردم مثلا شراب خواران

. گناهکاران . مردم عادی . کافران . انسان های افسرده و ...

شعر هایی سروده است و سپس این افراد را راهنمایی نموده

است .

شعری از خیام برای جذب انسانهای افسرده :

گر آمدنم به خود بدی نامدمی

ور نیز شدن به من بدی کی شدمی

به زان نبدی کاندر این دیر خراب

نه آمدمی نه بدمی نه شدمی          خیام

************

اسرار جهان چناکه در دفتر ماست

گفتن نتوان که آن وبال سر ماست

چون نیست در این مردم نادان اهلی

نتوان گفتن هر آنچه در خاطر ماست           خیام

 

*لذت نتیجه سختی کشیدن است:

لذت بسیاری از مسایل نتیجه سختی ها است و حتی قضیه میل جنسی نیز از این قانون مستثنی نیست چرا که اقایان در سن ۱۵ سالگی میتوانند میل جنسی را برای اولین بار تجربه کنند اما کسانی که در مناطق گرمسیری بزرگ میشوند و یا در محیط های پر خشونت و خانواده های پر خشونت رشد میکنند سن بلوغشان زودتر فرا میرسد و به عبارتی زودتر پیمانه انها لبریز میشود و باطری شهوتشان زودتر شارز میشود و پس از طی حدود ۱۵ سال یعنی در سن ۳۰ سالگی میل جنسی اقایان کاهش چشمگیری پیدا میکند و به بیانی پیمانه انها خالی میگردد و باطری شهوتشان دشارز  میگردد و مجددا پس از گذشت ۱۵ سال یعنی در اواخر دهه پنجم زندگی مجددا باطری شهوت اقایان شارز میگردد و به عبارتی جوانی از سر میگیرند (یک نظر سنجی پزشکی نشان میدهد که مردان از میل جنسی خود در ۲۰ سالگی و ۵۰ سالگی رضایت بیشتری دارند که البته این قضیه برای اشخاص مختلف با توجه به سن اغاز بلوغ انها و ضریب هوشی افراد کمی متفاوت است)

عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی نهد

 از حبس کشیدن ادمی حر گردد  

قطره چو کشد حبس صدف در گردد

گر مال نماند سر بماناد به جای

پیمانه چو شد تهی دگر پر گردد        خیام

گنج بی مار و گل بی خار نیست

شادی بی غم در این بازار نیست    مولانا

 

*زیبایی از جنس سختی است: 

*هیچ گاه فراموش نکنید که زیبایی از جنس سختی است و نه از جنس راحتی و آسایش . چرا که اگر شما یک دوست راحت طلب داشته باشید هیچ گاه او را تحسین نخواهید کرد ولی اگر یک دوست سخت کوش و تلاشگر داشته باشید در نگاه شما بسیار زیبا و دوست داشتنی خواهد بود و در تمامی مسائل همین گونه است مثلا یک فوتبال زیبا نتیجه تلاش و سخت کوشی بازیکنان و مربی آن است و یا وقتی یک آهنگ زیبا نواخته میشود باید توجه داشت که نوازنده آهنگ با سختی و تلاش فراوان توانسته است به این مهارت جهت نواختن این آهنگ زیبا دست یابد و نه با راحتی و آسایش و تنبلی کردن و همین طور یک رقص زیبا نتیجه تلاش فراوان است .

نا برده رنج گنج میسر نمی شود

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد     سعدی

همت بلند دار که مردان روزگار

از همت بلند به جایی رسیده اند

گنج بی مار و گل بی خار نیست 

شادی بی غم در این بازار نیست    مولانا 

آنکس که به کودکی مرا بازی داد 

او سختی درس را بر من املا داد 

چون بپرداختم به کار عشق بازی 

او سختی کار را بر من اجرا داد 

او مرا نشان به جام باده بداد 

مطرب و می و مستی حواله بداد 

می و مستی بداد و تازیانه بداد 

کی مرا عیش داد و تازیانه نداد       سعید مولوی

مگذار که غصه در کنارت گیرد

و اندوه و ملال روزگارت گیرد

مگذار کتاب و لب یار و لب کشت

زان پیش که خاک در کنارت گیرد        خیامنوشته شده توسط سعید در  پنجشنبه 20 فروردین 1388 و ساعت 09:40 ب.ظ
ویرایش شده در پنجشنبه 9 مهر 1388 و ساعت 12:44 ق.ظ

() نظر
       
4 []*روش درست راهنمایی کردن :

*نصیحت و راهنمایی کردن

بهترین راه برای راهنمایی هر شخصی این است که ابتدا با او دوست و صمیمی شویم و سپس او را راهنمایی کنیم .

در حقیقت خیام  برای دوست شدن با گروه های مختلف مردم اعم از شراب خواران . گناهکاران . انسانهای افسرده . کافران . جبریون . لا ادری ها و... شعر هایی سروده است و سپس اقدام به راهنمایی کردن آنها با سایر اشعار خود نموده است.

khayyam have two group poem .

 one group for absorb and attract the people 

i.(wine people .woman people. depres people.

 not bealive the god people.and funy poems for all people) .i

another group for lead and guide the people

i.(direct way for smal massage and indirect way for big massage).i  

جذب شراب خواران :

گر باده خوری تو با خردمندان خور

یا با صنمی لاله رخی خندان خور

بسیار مخور ورد مکن فاش مساز

اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور          خیام

یک جام شراب صد دل و دین ارزد

یک جرعه می مملکت چین ارزد

جز باده لعل نیست در روی زمین

تلخی که هزار جان شیرین ارزد            خیام

تا زهره و مه در آسمان گشت پدید

بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید

من در عجبم ز می فروشان کایشان

به زانکه فروشند چه خواهند خرید            خیام

فصل گل و طرف جویبار و لب کشت

با یک دو سه اهل و لعبتی حور سرشت

پیش آر قدح که باده نوشان صبوح

آسوده ز مسجدند و فارغ ز کنشت            خیام

 زان کوزه می که نیست در وی ضرری 

پر کن قدحی بخور به من ده دگری 

زان پیشتر ای صنم که در رهگذری 

خاک من و تو کوزه کند کوزه گری         خیام  

در فصل بهار اگر بتی حور سرشت

یک ساغر می دهد مرا بر لب کشت

هر چند به نزد عامه این باشد زشت

سگ به ز من است اگر برم نام  بهشت    خیام

ما خرقه زهد بر تن خم کردیم 

از خاک خرابات تیمم کردیم 

باشد که درون میکده دریابیم 

آن عمر که در مدرسه ها گم کردیم      خیام 

 

جذب کافران :

چون عهده نمی شود کسی فردا را

حالی خوش دار تو این دل شیدا را

می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه

   بسیار بتابد و نیابد ما را                        خیام

آنان که ز پیش رفته اند ای ساقی

در خاک غرور خفته اند ای ساقی

رو باده خور و حقیقت از من بشنو

باد است هر آنچه گفته اند ای ساقی         خیام

گویند کسان بهشت با حور خوش است

من میگویم که آب انگور خوش است

این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار

کاواز دهل شنیدن از دور خوش است          خیام

تو زر نه ای ای غافل نادان که تو را

در خاک نهند و باز بیرون آرند           خیام

خیام که گفت دوزخی خواهد بود

که رفت به دوزخ و که  آمد ز بهشت       خیام

با من تو هر آنچه گویی از کین گویی

پیوسته مرا ملحد و بیدین گویی

من خود معترفم بدانچه گویی لیکن

انصاف بده ترا رسد کاین گویی               خیام

جذب انسانهای تنبل و خوشگذران :

از درس و علوم جمله بگریزی به

و اندر سر زلف دلبر آویزی به

زان پیش که روزگار خونت ریزد

تو خون قرابه در قدح ریزی به       خیام

جذب افسردگان :

زین پیش نشان بودنی ها بودست

پیوسته قلم ز نیک و بد فرسوده است

از روز ازل هر آنچه بایست  بداد

غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است

گر آمدنم به خود بدی نامدمی 

ور نیز شدن به من بدی کی شدمی 

به زان نبدی کاندر این دیر خراب 

نه آمدمی نه بدمی نه شدمی         خیام   

افلاک که جز غم نفزایند دگر

ننهند به جا تا نربایند دگر

نا آمدگان اگر بدانند که ما

از دهر چه میکشیم نایند دگر         خیام 

ای بس که نباشیم  و جهان خواهد بود

نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود

زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل

زین پس چو نباشیم همان خواهد بود      خیام

افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد

وز دست اجل بسی جگر ها خون شد

کس نامد از آن جهان که پرسم از وی

کاحوال مسافران دنیا پون شد            خیام

جذب گناهکاران :

 دارم گنهی که پشت ایمان شکند   

بازار تمام بت پرستان شکند

باری گنهم اگر به میزان سنجند

ترسم که به روز حشر میزان شکند        خیام

در سر مگذار هیچ سودای محال

می خور همه ساله ساغر مالامال

با دختر رز نشین و عیشی میکن

دختر به حرام به که مادر به حلال        خیام

جذب افراد نیمه مذهبی:

ماییم در این گنبد فیروزه رخام

نه کافر مطلق نه مسلمان تمام        خیام

جذب جبر گرا یان : 

 خوش باش که پخته اند سودای تو دی

فارغ شده اند از تمنای تو دی 

قصه چه کنم که بی تمنای تو دی 

دادند قرار کار فردای تو دی                         خیام

می میخورم و هر که چو من اهل بود 

می خوردن من به نزد او سهل بود

می خوردن من حق ز ازل میدانست

گر می نخورم علم خدا جهل بود                   خیام

جذب لا ادری ها :

از جرم گل سیاه تا اوج زحل

کردم همه مشکلات کلی را حل

بگشادم همه بند های مشکل به حیل

هر بند گشاده شد بجز بند اجل                 خیام

هدایت افراد جذب شده :          (پیام کوچک)

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی

معذوری اگر در طلبش میکوشی

باقی همه رایگان نیرزد هشدار

تا عمر گرانمایه بدان نفروشی            خیام

خوش آنکه در این زمانه آزاده بزیست

خرسند به هر چه که خدا داده بزیست

وین یکدم عمر را غنیمت بشمرد

آزاده و با ساده و با باده بزیست            خیام

در دهر هر آنکه نیم نانی دارد

از بهر نشست آشیانی دارد

نه خادم کس بود نه مخدوم کسی

گو شاد بزی که خوش جهانی دارد       خیام

smal massage :

if you have only one bread & one juge with water

its enough for you & you dont need to anyone

smal massage :

you shoud live in this world good

becouse this world is short time & this world is for god

smal massage :

if you live in this world good i give you wine in paradise

beacouse i have store for wine in paradise

  هدایت افراد جذب شده : 

یک نان به دو روز اگر بود حاصل مرد  

وز کوزه شکسته ای دمی آبی سرد

مامورکم از خودی چرا باید بود

یا خدمت چون خودی چرا باید کرد          خیام 

هدایت افراد جذب شده:

چون مرده شوم ز باده شویید مرا

تلقین ز شراب ناب گویید مرا

خواهید به روز حشر یابید مرا

از خاک در میکده جویید مرا            خیام

khayyam:

when i die you should wash my body with wine

and if you want find me in paradise you can find me  near wine store

beacouse i wake up in paradise from the soil  of wine storel

هدایت افراد جذب شده :

تا در تن توست استخوان و رگ و پی 

از خانه تقدیر منه بیرون پی 

گردن منه ار ظلم بود رستم زال 

منت مکش ار دوست بود حاتم طی        خیام 

هدایت افراد جذب شده :

پندی دهمت اگر به من داری گوش

از بهر خدا جامه تزویر مپوش

دنیی همه ساعتی و عمر تو دمی

از بهر دمی عمر ابد را مفروش             خیام

هدایت افراد جذب شده :

غیبت مکن و خلق خدا را مازار

در موسم آن جهان منم باده بیار           خیام

هدایت افراد جذب شده :

ای رفته به چوگان قضا همچون گو

چپ میرو و راست میرو و هیچ مگو

آنکس که ترا فکند اندر تک و پو

او داند و او داند و او داند و او               خیام

هدایت غیر مستقیم

       توسط خیام :                (پیام بزرگ)       

مگذار که غصه در کنارت گیرد

و اندوه و ملال روزگارت گیرد

مگذار کتاب و لب یار و لب کشت    

 زان پیش که خاک در کنارت گیرد     خیام

 ...........                         

  قرآن که مهین کلام خوانند آنرا 

 گه گاه و نه بر دوام خوانند آنرا 

بر گرد پیاله آیتی هست مقیم 

کاندر همه جا مدام خوانند آنرا          خیام  

big massage :

you dont leave book . girlfriend & wine to die

quran is the bigest book but i always drink wine   

 

************

اسرار جهان چنانکه در دفتر ماست

گفتن نتوان که آن وبال سر ماست

چون نیست در این مردم نادان اهلی

نتوان گفتن هر آنچه در خاطر ماست           خیام

 

* حکیم عمر خیام :

*حکیم عمر خیام

حکیم خیام نیشابوری همان طور که از لقب وی یعنی حکیم به معنای محکم کار مشخص است چندان در فن و علوم روزگار خود متبحر و کارآمد بوده است که به قول معروف مو لای درز کارهایش نمی رفته است . خیام را در دوره و عصر خودش بعنوان مردی فیلسوف و منجم و ریاضی دان دانسته اند و میگویند به تمام علوم زمان خود از جمله پزشکی . قرآن شناسی و ... کاملا واقف بوده و انجام محاسبات تقویم شمسی نیز از جمله کارهای وی است و امروزه از مولانا و خیام به عنوان معروفترین ایرانیان یاد میکنند .

خیام اشعار خود را در دوران زندگی خود در جامعه منتشر نکرد چرا که مردم عادی توانایی درک اشعار او را نداشتند و حتی چندین بار او را ملحد و بیدین نامیدند و خیام برای رهایی از این اتهامات عازم سفر حج شد .

با این دو سه نادان که چنان میدانند

از جهل که دانای جهان ایشانند

خر باش که از خری که این دونانند

هر کو نه خر است کافرش میخوانند         خیام

khayyam :

some crazy people think that i dont bealive the god 

 

*****************

اسرار جهان چنانکه در دفتر ماست

گفتن نتوان که آن وبال سر ماست

چون نیست در این مردم نادان اهلی

نتوان گفتن هر آنچه در خاطر ماست           خیام

 

*خلقناالانسان فی کبد :

هیچگاه فراموش نکنید که خداوند انسان را در رنج افریده است

و خداوند در قران میفرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد یعنی به درستی که ما انسان را در رنج افریدیم

خوشی و عاشقی با هم نباشد  

 به دنیا عاشقی بی غم نباشد

ز نزدیکی نخجی و ز دوری فرنگستان

بسی گردیدم و گشتم بدنبال چه میگشتم

که عیش و نوش بی رنجه همی یابم؟ کجا یابم؟

بسی گردیدم و گشتم و ای کاش من نمیگشتم   سعید مولوینوشته شده توسط سعید در  پنجشنبه 20 فروردین 1388 و ساعت 09:38 ب.ظ
ویرایش شده در دوشنبه 29 تیر 1388 و ساعت 11:00 ب.ظ

() نظر
       
5 []*اگه مردی این دعا رو خالصانه بخون:

* دعایی که با عشق و خلوص خواندم و دنیا بر سرم خراب شد .

شیخ بهایی این دعا را معرفی کرده و گفته هر کس این دعا را بخواند و حاجتش برآورده نشود بر من لعنت کند

بسم الله الرحمن الرحیم یا مفتح الابواب یامقلب القلوب والابصار و یا دلیل المتحیرین و یا غیاث المستغیثین توکلت علیک یا رب واقض حاجتی و اکف مهمی و لا قوت الا بالله العلی العظیم  و صل الله علی محمد و آله اجمعین .

نحوه خواندن دعا :

از روز چهارشنبه شروع و هر روز 100 مرتبه خوانده شود و تا 10 روز بدون وقفه خوانده شود .

(در روز اول وقتی دعا را تا شصتمین بار بخوانید حالتون دگرگون میشه و 

 اولش آدم میترسه ولی با یاد خدا آروم میشه )

یک دم تن تنپرور بگذار و از او بگذر

در محضر آن دلبر یک لحظه به حاجات آ    مولانا

افلاطون :

معرفت از طریق کسب علم و سیر و سلوک بدست می آید

 

* خریت :

*حماقت انسان

حماقت انسانها آنقدر زیاد است که  خداوند در قرآن  آن را بیان می کند و همچنین انیشتین 

و خیام نیز به آن  اشاره میکنند :

خیام   :          

                       گاوی است در آسمان و نامش پروین

                    یک گاو دگر نهفته در زیر زمین

                    چشم خردت باز کن از روی یقین

                     زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین

khayyam :

<there is a cow in the sky <stars like cow

anothere cow under the earth<previos people bealive>i    

if you open your eyes 

you can see all people beatwen two cow like donkey          

 

آلبرت انیشتین :

دو چیز در دنیا انتها ندارد . اولی وسعت و بزرگی آسمان ها و کهکشان ها و دومی حماقت انسانها . البته در مورد اولی زیاد مطمئن نیستم .

کتاب خدا (قرآن) :

واکثرهم لایعقلون

واکثرهم لا یشعرون

و اکثرهم لایعلمون

گاوی است در آسمان و نامش پروین

یک گاو دگر نهفته در زیر زمین

چشم خردت باز کن از روی یقین

زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین      خیام

 

*خدایا ما را به دنیا باز گردان :

گناهکاران (در اخرت)  میگویند خدایا ما را به دنیا باز گردان و با وجود درخواست های زیادشان خداوند این کار را انجام نمی دهد چون محال است (این دنیا = ندیدن عالم غیب . ان دنیا = دیدن عالم غیب ) و می بینیم که جمع بین دیدن و ندیدن محال است و جمع نقیضین به حساب میاید و اراده خداوند نمی تواند به ان تعلق بگیرد و این کار شدنی نیست.

دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است

ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است   سعدی

ای که دستت می رسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

 نوشته شده توسط سعید در  پنجشنبه 20 فروردین 1388 و ساعت 09:36 ب.ظ
ویرایش شده در پنجشنبه 9 مهر 1388 و ساعت 12:46 ق.ظ

() نظر
       
6 []*علم خدا به اینده یعنی چه !

استاد الهی قمشه ای در جواب این سئوال گفت  ما به همه رموز عالم واقف نیستیم و  چون قران مجید از علم به اینده اطلاع داده ما هم قبول میکنیم .

من در اینجا برداشت شخصی خود را از علم خداوند به اینده بیان میکنم :

گاها انسانها (با اطلاعات محدود خود ) در برخی مسائل قدرت پیش بینی دارند مثلا پیش بینی سقوط امپراطوری بزرگ شوروی چند سال قبل از وقوع ان توسط عده ای صورت گرفته بود  و برخی مسائل اقتصادی گاها توسط عده ای پیش بینی میشوند و حال انکه قدرت خداوند و علم و اطلاعات خداوند بینهایت و نا محدود است و اگر علم انسان را عدد دو فرض کنیم و چون علم خداوند بینهایت است ( بینهایت = دو    ضرب در   بینهایت ) و میبینیم که حاصل ضرب بینهایت میشود یعنی بینهایت برابر پیش بینی محدود انسان میشود پیش بینی بینهایت و نامحدود که همان علم خدا به اینده است .

شعر خیام برای جذب کردن جبرگرایان و شراب خواران:

می میخورم و هر که چو من اهل بود

  می خوردن من به نزد او سهل بود

می خوردن من حق ز ازل میدانست   

 گر می نخورم علم خدا جهل بود            خیامنوشته شده توسط سعید در  پنجشنبه 20 فروردین 1388 و ساعت 09:33 ب.ظ
ویرایش شده در شنبه 27 تیر 1388 و ساعت 09:48 ب.ظ

() نظر
       
7 []* داستان یک توپ خیلی بزرگ :

* وقتی یک توپ خیلی بزرگ باشد :

وقتی ما به یک توپ فوتبال نگاه کنیم در همان اولین

نگاه متوجه گرد و کروی بودن آن میشویم و اگر یک توپ

به اندازه یک ساختمان باشد باز هم با نگاه کردن متوجه

گرد و کروی بودن آن میشویم اما وقتی این توپ به اندازه

کره زمین باشد دیگر به راحتی نمیتوان به کروی بودن آن پی

برد و بزرگی کره زمین هزاران سال مردم را فریب داد و مردم

فکر میکردند که زمین صاف و مسطح است و حتی گالیله را

به دلیل مطرح کردن کروی بودن زمین محاکمه کردند .

لذت آب نوشیدن از سختی تشنگی کشیدن بوجود می آید

و انسان میتواند با یک روز آب ننوشیدن لذت آن را درک کند

و همچنین لذت خوابیدن را با یک روز نخوابیدن و یا لذت غذا

 خوردن از نخوردن غذا بوجود می آید و اکثر انسانها این قضیه را

میدانند ولی مساله میل جنسی که از بزرگترین لذت های زندگی

است بسیاری از انسان ها را گمراه کرده است و آنها فکر میکنند

که میل جنسی به خودی خود وجود دارد در حالی که سختی های

زندگی تا 15 سالگی جمع شده و میل جنسی را بوجود میآورند و

میل جنسی تا 30 سالگی کاهش می یابد و دوباره سختی ها

میل جنسی را در اواخر دهه چهارم زندگی افزایش میدهد و به قولی

میل جنسی شارز و سپس خالی میگردد و دوباره شارز میشود .

طبق نظر سنجی از مردان . اکثر مردان از میل جنسی خود در

20 سالگی و 50 سالگی رضایت بیشتری دارند .

اگر ما یک جمله کوتاه مانند  (لا اله الا الله ) را بخوانیم متوجه

 معنی آن میشویم ودرصورتی که این جمله را ناقص بخوانیم

 (لا اله ) میبینیم که معنی متفاوتی  خواهد داشت ولی چون

 این جمله کوتاه است همه مردم آنرا تا آخر می خوانند و معنی

 آن را متوجه میشوند و اگر یک جمله چندخط باشد باز هم اکثر

مردم آن را تا انتها میخوانند و معنی آن را میفهمند اما اگر یک

 جمله به بلندی یک کتاب ( رباعیات خیام ) باشد کسانی که تنها

مقداری از اشعار را خوانده اند معنی متفاوتی با معنی کل کتاب

خواهند داشت و ممکن است خیام را کافر و  شراب خوار بنامند

 اما کسانی که کل اشعار خیام را میخوانند خواهند دانست که

 خیام مسلمان است و برای به دام انداختن کافران و شراب خواران

جمله ای به بلندی یک کتاب گفته است که اگر کافر یا شراب خواری

تا آخر کتاب او را بخوانند و تحلیل کند متوجه معنی اصلی آن

خواهد شد و مسلمان میگردد .

دچار گمرهی ام کرد و توبه کارم ساخت

زبس که کوره ره عشق پیچ و خم برداشت     ابوالقاسم حالت

قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما

مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو      مولانا

از حبس کشیدن آدمی حر گردد

قطره چو کشد حبس صدف در گردد

گر مال نماند سر بماناد به جای 

پیمانه چو شد تهی دگر پر گردد        خیام

دین اسلام توصیه میکند که انسان به امور شهوانی

فکر نکند و بدنبال هوا و هوس نباشد تا میل جنسی

درسطح بالا باقی بماند و انسان بتواند همیشه از این

 لذت بهره ببرد و به قول معروف باطری شهوت همیشه

 شارز باشد و همچنین دین اسلام توصیه نموده که افراد

در سنین پایین ازدواج کنند چرا که میل جنسی بالاتری

دارند و از زندگی زناشویی خود لذت بیشتری میبرند.

میل جنسی معمولا از 15 سالگی شروع میشود ولی افرادی

که در مناطق گرمسیر یا خانواده های فقیر و یا پر خشونت بزرگ

میشوند معمولا زودتر بالغ میشوند و به عبارتی زودتر باطری شهوت

و میل جنسی آنها شاز میگردد

 

* کافر مسلمان نما و مسلمان کافر نما :

فراموش نکنید که کافر مسلمان نما با مسلمان کافر نما

بسیار متفاوت است چرا که کافر مسلمان نما در حقیقت

منافق و دو رو و ریاکار است و بسیاری از انسانها را به

سبب اعمال خود از دین فراری میدهد ولی مسلمان

کافرنما خود را به شکل کافران نشان میدهد تا با کافران و

گناهکاران دوست شود و آنگاه آنها را راهنمایی کند و در حقیقت

خیام به نفع دین ریا کرده است .

فرق است میان آنکه یارش در بر

تا آنکه دو چشم انتظارش بر در          سعدی

باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود    نیما یوشیج

 

*شاد بودن قرص ندارد :

عشق و شادی قرص و دارو ندارند بلکه برای عاشق شدن و شاد بودن باید برخی مسائل را بفهمید.

عشق واقعی مبتنی بر شناخت است

دلبری غیر خدا کو که بر او دل بندم

به خدا غیر خدا در خور دل بستن نیست

 

*همان طور که نباید از اتومبیلتان انتظار داشته باشید که به جای بنزین با اب . نفت و یا زغال سنگ کار کند و به راه بیافتد . نباید انتظار داشته باشید که بامسائل غیر واقعی شاد گردید. شادی واقعی برای انسان ها کتاب و مطالعه و سیر و سلوک و فنا شدن در عشق الهی است و شادی ای که از جانب مواد مخدر . داروهای روانگردان و این گونه مواد نصیب انسان میشوند در حقیقت غم و افسردگی هایی هستند که در ابتدا ظاهری خوشایند از خودشان به نمایش میگذارند . در حقیقت جسم و روح انسان مانند ماشینی است که تا ان را نشناسید نمی دانید چه چیزهایی میتواند باعث کارکرد بهتر و ایجاد شادی در ان گردد.

هر دل که در او مهر و محبت نسرشت

خواه اهل سجاده باش خواه اهل کنشت

در دفتر عشق نام هر کس که نوشت

آزاد ز دوزخ است و فارغ ز بهشت        خیام

عشق هایی کز پی رنگی بود

عشق نبود عاقبت ننگی بود         مولانا

بیا به معجزه عشق اعتراف کنیم      خلیل جوادی

 

چیست توحید خدا افروختن

خویشتن را پیش واحد سوختن

 

شمس تبریزی خطاب به مولانا :

علم کز تو تو را بنستاند

جهل از آن علم به بود بسیار

 

* عشق واقعی مبتنی بر شناخت است  :

* بچه جان بخواب و گر نه میگم لولو بیاد تو رو بخوره .

عشق واقعی مبتنی بر شناخت است

( یعنی اینکه برای عاشق شدن و شاد بودن باید برخی مسایل را

فهمید و جهان بینی صحیح را تشخیص داد و عاشق شدن و شاد بودن 

 قرص و دارو ندارد و قرص ها و داروهای شادی آور مانند اکس . کوکایین .

 شیشه و ... نیز عوارض شدید و خطرناکی دارند و در حقیقت غم هایی

 هستند که در ابتدا خود را بصورت شادی نشان میدهند و خداوند هیچ

دارویی را برای ایجاد شادی همیشگی خلق نکرده است زیرا شادی

 واقعی خود اوست و او اصل و مابقی فرعند و اگر خدا شادی و آرامش

همیشگی و دایم را در چیزی غیر از یاد خود قرار میداد فریبکار میشد

و خداوند متعال فریبکار نیست ) 

و انسان نباید از هیچ کس غیر از خدا ترسی به دل

 راه دهد و در برابر هیچکس غیر خدا سر تعظیم

فرود آورد و نباید گوهر وجود خویش را به ننگ و

سرشکستگی ناشی از منت خلق آلوده کند

شعر حافظ راجع به شخصیت حضرت علی (ع):

  غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 

همچو خفتن گشت این مردن مرا

     ز اعتماد بحث کردن ای خدا            مولانا

شما زمینی ها همش همینید

  اونور میزی رو خدا میبینید      خلیل جوادی 

*********

مگذار که غصه در کنارت گیرد

و اندوه و ملال روزگارت گیرد

مگذار کتاب و لب یار و لب کشت

زان پیش که خاک در کنارت گیرد        خیام

تا در تن توست استخوان و رگ و پی

از خانه تقدیر منه بیرون پی

گردن منه ار ظلم بود رستم زال

منت مکش ار دوست بود حاتم طی       خیام

الا بذکرالله تطمین القلوب

بدرستی که دلها با یاد خدا آرام میشود

لقد خلقنا الانسان فی کبد

به درستی که ما انسان را در رنج آفریدیم     قرآن کریم 

اغلب پدر و مادرها برای آرام کردن بچه های خود در کودکی

 آنها را میترسانند و کودک نیز آنچنان از لولو و غول های

ساختگی پدر و مادر خود میترسد که به حرف پدر و مادر

 خود گوش میکند و مثلا میخوابد اما وقتی که کمی بزرگتر

 میشود و وقتیکه فهمید لولو ساخته دست پدر و مادرش است

 تا او را بخوابانند دیگر نه تنها از لولو نمیترسد بلکه با

 دیدن لولو خنده اش میگیرد و چه بسا آن لولو را دوست بدارد

چرا که دیگر میداند هدف آن لولو خیر و خوبی او

بوده و لولو میخواسته که او به موقع بخوابد و انسان

نیز اگر در طول زند گی خود فراموش نکند که خداوند او را

از عدم و نیستی آفریده و اصل ماجرا همین بخشش بزرگ

خداوند یعنی هدیه دادن نعمت بزرگ وجود و آفرینش انسان و

شادی و غم در زندگی فرع ماجرای زندگی هستند و انسان

باهوش به خداوند و شکر نعمت هایش فکر میکند و به امیال و

شادی و غم زندگی توجه نمیکند چرا که آنها فرعند و

اگر انسانی فرعیات را هدف زندگی خود قرار دهد فریب

 خورده است و دیگر باهوش  نیست و

در حقیقت خداوند ما را در سختیها آفریده

 است تا با غلبه بر سختیها زیبایی خلق

کنیم و و دارای روح بزرگی شویم چرا که

زیبایی از جنس سختی است و نه راحتی

و تنبلی مثلا وقتی یک نوازنده آهنگ زیبایی

را مینوازد نشاندهنده این است که سختی

زیادی کشیده و زیاد تمرین نموده است و یا

امام حسین (ع) و یارانش با تحمل سختیها

صحنه زیبای کربلا را بوجود آوردند و انسان اگر

دلیل سختیها را بداند سختیها را دوست خواهد داشت .

در صومعه و مدرسه و دیر و کنشت

ترسنده ز دوزخند و جویای بهشت

آنکس که ز اسرار خدا باخبر است

زین تخم در اندرون دل هیچ نکشت        خیام

از حبس کشیدن آدمی حر گردد

قطره چو کشد حبس صدف در گردد

گر مال نماند سر بماناد به جای

پیمانه چو شد تهی دگر پر گردد             خیام

مرو به فرنگستان برو به یاد خدا باش

که هر کجا که روی آسمان همین رنگ است

دنیا نیز فریبنده است و هر روز انسان را به دنبال

عشق های جدید میکشاند و  از آغاز کودکی

 عشق های دروغین می آیند و انسان را به سوی

 خود میکشانند ولی پس از چند سال انسان میفهمد

 که دیگر این عشق جدید نیز او را ارضا نمیکند و باید

بدنبال عشق بهتری برود . در اینجا نام عشق هایی

را که از کودکی میآیند و میروند را به ترتیب اولویت

ذکر میکنم : اسباب بازی . دوچرخه بازی .

عروسک برای دختر بچه . اسلحه برای پسر بچه .

مسافرت . رفیق بازی . دوست دختر . زن یا

شوهر . پول و در نهایت انسان عاقل متوجه دروغ

بودن این عشق ها میشود و عشق واقعی

 و همیشگی یعنی خداوند را انتخاب میکند

عشق واقعی مبتنی بر شناخت است

عشق هایی کز پی رنگی بود

عشق نبود عاقبت ننگی بود        مولانا

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست

      خام بدم پخته شدم سوختم                  مولانا

دچار گمرهی ام کرد و توبه کارم ساخت

زبس که کوره ره عشق پیچ و خم برداشت        ابوالقاسم حالت

قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما

مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو        مولانا

دلبری غیر خدا کو که بر او دل بندم

به خدا غیر خدا در خور دل بستن نیست

بیا به معجزه عشق اعتراف کنیم   خلیل جوادی

هرکه را در سر نباشد عشق یار

    بهر او پالان و افساری بیار

کمی دردم ده ای درمان من

که بی دردت بمیرد جان من       عطار نیشابوری

با تو به خرابات اگر گویم راز

به زان که به محراب کنم بی تو نماز

ای اول و ای آخر خلقان همه تو

خواهی تو مرا بسوز خواهی بنواز       خیام

عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد

ای عجب من عاشق این هر دو ضد     مولانا

همچو اسماعیل پیشش سر بنه

شاد و خندان پیش تیغش جان بده      مولانا

قاسم ابن الحسن (ع) در روز عاشورا از عموی خود

 امام حسین (ع) میخواهد که به جنگ دشمن برود ولی

امام حسین (ع) درابتدا مخالفت میکند اما با اصرار های

زیاد قاسم ابن الحسن (ع) مواجه میشود و سپس از قاسم

میپرسد که مرگ در نظر او چگونه است و قاسم در جواب میگوید

احلی من العسل  ( شیرین تر از عسل ) و وقتی امام حسین (ع)

این جواب را می شنود به او اجازه جنگ می دهد و او در ماجرای

 کربلا شهید میشود ( و این جواب قاسم (ع) نشاندهنده فهم

درست و جهان بینی صحیح او بوده که مرگ در راه معشوق یعنی

 خداوند برای او بسیار شیرین بوده است و این عشق و شیرینی

 در اثر شناخت خدا بوجود آمده است )

شمس تبریزی خطاب به مولانا :

علم کز تو. تو را بنستاند

جهل از آن علم به بود بسیار  

مولانا :

خمش چندان بنالیدم که تا صد قرن  این عالم

در این هیهای من پیچد بر این هیهات من گردد

 

افلاطون :

معرفت از طریق کسب علم و سیر و سلوک حاصل میشود.نوشته شده توسط سعید در  پنجشنبه 20 فروردین 1388 و ساعت 09:31 ب.ظ
ویرایش شده در چهارشنبه 24 تیر 1388 و ساعت 08:06 ب.ظ

() نظر
       
8 []* این چهار مطلب را بدان و آن دنیا را ببین :

* مسایل دو گانه - جمع نقیضین - مسایل وابسته به هم( وابسته مستقیم . وابسته معکوس )

 

مسایل دوگانه: مانند شادی و غم . خوبی و بدی . خیر و شر .

 گرما و سرما . مثبت بینهایت و منفی بینهایت و...

 

جمع نقیضین : باید دانست که انسان نمیتواند در یک لحظه هم

شاد باشد و هم غمگین و یا یک عدد در روی یک نمودار در یک

لحظه نمیتواند دوعدد باشد یعنی مثلا هم منفی ده  باشد و هم مثبت ده

دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است

ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است      سعدی

با این همه از رحمت تو نومید نیم

زیرا که یکی را دو نگفتم هرگز          خیام

 

مسایل وابسته به هم :

 

وابسته مستقیم :

مثلا وقتی ضریب هوشی افراد افزایش می یابد انسان ها معشوقه های

زیباتر و بهتری را برای خود انتخاب میکنند به طور مثال شاعران و و خواص

عاشق خدا میشوند ولی انسانهای عادی و عامه مردم عاشق

معشوقه های زمینی و کم ارزش میشوند .

زمانی که انسان از گرسنگی به سمت سیری حرکت میکند میزان کمال گرایی

و مشکل پسندی او نیز افزایش می یابد مثلا یک شخص گرسنه با خوردن

نان خالی آنچنان لذتی می برد که انسانی که گرسنه نیست و سیر  است 

با خوردن بهترین غذا ها نمی تواند آن لذت را ببرد  و به همین دلیل نیز جوانی

که تازه به سن بلوغ رسیده علاقه بیشتری به ازدواج دارد تا یک

مرد  سی و چند ساله .

باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود       نیما یوشیج

از حبس کشیدن آدمی حر گردد

قطره چو کشد حبس صدف در گردد

گر مال نماند سر بماناد به جای

پیمانه چو شد تهی دگر پر گردد              خیام

 

 

وابسته معکوس :

مثلا وقتی میزان دما افزایش می یابد میزان بارندگی

 کاهش می یابد و یا وقتی انسان از ندیدن خدا و به سوی

 دیدن خدا و عالم غیب حرکت میکند میزان اختیار او کاهش

 می یابد و شدت مجازات افزایش می یابد .

در میکده پخته به که در صومعه خام            خیام

آدم و حوا تنها بدلیل خوردن سیب از بهشت رانده میشوند

و شیطان تنها بدلیل سجده نکردن از درگاه خدا رانده میشود

ارزش کارهای انسان پس از دیدن عالم غیب کاهش می یابد

ولی در این دنیا بدلیل ندیدن عالم غیب افزایش می یابد

و انسان باید در این دنیا وقت را غنیمت بشمرد چرا که فرشتگان

در آن دنیا پس از قرنها عبادت میتوانند ارتقا درجه پیدا کنند ولی

انسان در این دنیا با چند سال کار نیکو انجام دادن میتواند وارد

بهشت شود .

همان طور که اگر شما یک روز در منزل نشسته باشید و اعضای خانواده

وارد خانه شوند و به طور مشکوکی وارد یک اتاق شوند و سپس از اتاق

خارج شوند و چیزی را که در دست داشتند در اتاق بگذارند و از اتاق بیرون

بیایند شما دچار شک خواهید شد ولی پس از چند لحظه و با به یاد آوردن

اینکه امروز سالگرد تولدتان است بدون اینکه وارد اتاق شوید یقین خواهید

کرد که در اتاق برای شما جشن تولد گرفته اند و بدون اینکه وارد اتاق شوید

می توانید با یقینی که پیدا کرده اید داخل اتاق را ببینید و در حقیقت شما

با دانستن 4 مطلب بالا بدون اینکه عالم غیب را دیده باشید به آن ایمان

پیدا خواهید کرد و آن دنیا را خواهید دید .

از عالم کفر تا به دین یک نفس است

وز عالم شک تا به یقین یک نفس است

این یک نفس عزیز را خوش میدار

چون حاصل عمر ما همین یک نفس است    خیام

وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی

چون حاصل عمر ای دل یکدم است تا دانی    حافظ

هر کو رقمی ز عقل در دل بنگاشت

یک لحظه ز عمر خویش ضایع نگذاشت

یا در طلب رضای ایزد کوشید

یا راحت خود گزید و ساغر برداشت      خیام

خلق را تقلیدشان بر باد داد

ای دو صد لعنت بر این تقلید باد         مولانا

صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا       حافظ

 

گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت

از من خبرت که بینوا خواهی رفت

بنگر که که ای و از کجا آمده ای

می دان که چه میکنی کجا خواهی رفت      

 

 

وقتی به ارسال پیامبران از سوی خداوند دقت میکنیم می بینیم که تمام

124 هزار پیغمبر در گذشته های دور از جانب خدا فرستاده شده اند

و دقیقا زمانی که سطح سواد مردم پایین بوده و اطلاع رسانی و چاپ

کتاب و ارتباطات سطح پایینی داشته و اکنون که در قرون جدید قرار داریم

و سطح سواد مردم بالاتر رفته و اطلاع رسانی افزایش یافته دیگر پیامبری

از جانب خدا فرستاده نمی شود و محمد (ص) آخرین پیامبر خداست و در

حقیقت میزان و تعداد فرستادگان خدا با میزان سطح سواد و آگاهی مردم

رابطه معکوس دارد و وابسته به هم هستند .

 

از عالم کفر تا به دین یک نفس است

وز عالم شک تا به یقین یک نفس است

این یک نفس عزیز را خوش میدار

چون حاصل عمر ما همین یک نفس است    خیام

 

گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت

از من خبرت که بینوا خواهی رفت

بنگر که که ای و از کجا آمده ای

می دان که چه میکنی کجا خواهی رفت   

 

***************

پیامبر اسلام (ص) فرمودند : علم اگر در ستاره ثریا 

باشد مردمانی از فارس بدان دست خواهند یافت . 

 

آگوستین قدیس که مادری مسیحی و پدری مانوی داشت

انسانی شراب خوار و عیاش بود و به حرف پدر و مادر خود 

برای دیندار شدن گوش نمی داد ولی عادت داشت کتاب 

انجیل را بخواند و در یک شب او دگرگون میشود و توبه میکند 

و از نظریه پردازان علوم اجتماعی میگردد و نظریه گناه کبیره 

را ارایه میدهد و در حقیقت آگوستین در آن شب به یقین 

رسیده است .

 

از عالم کفر تا به دین یک نفس است 

وز عالم شک تا به یقین یک نفس است 

این یک نفس عزیز را خوش میدار 

چون حاصل عمر ما همین یک نفس است      خیام

 

 

* کسانی که دهاتی هستند _time married

*ببخشید این دوست دختر که میگن شما هستید ؟

در جوامع روستایی غالبا ازدواج در سنین پایین صورت میگیره ولی در جوامع شهری و مدرن بدلیل مشکلات خاص این جوامع اعم از گرانی مسکن در شهرها ومشکلات دیگر سن ازدواج بالا میره و در شهر ها جوون ها معمولا با هم دوست میشن و فرهنگ دوستی بین دختر و پسر در شهرها بسیار جاافتاده تر از روستا و دهات است .

یک داستان در این مورد :

روزی شخصی برای اولین بار از روستا به شهر میاد و با دیدن اولین دختر جلو میره و از اون میپرسه ببخشید این دوست دختر که میگن شمایید ( خوب بنده خدا حق داشته چون تو دهات بزرگ شده بوده و فقط اسمی از دوست دختر و دوست پسر شنیده بوده و نمیدونسته واقعا دوست دختر یعنی چی )

باید به این نکته اشاره کنم که افراد و اشخاصی که با ازدواج موقت مخالف هستن یا از اسلام و مذهب شیعه کینه به دل دارن و یا اینکه از دهات اومدن و معنی و مفهوم دوست دختر رو نمیدونن ( چرا که ازدواج موقت نوعی ازدواج آسان و راحته که شباهتهای زیادی با دوستی بین دختر و پسر داره و البته بسیار کامل و دقیق هستش )

استاد مطهری در کتاب حقوق زن در اسلام به نوعی ازدواج

به نام ازدواج رفاقتی اشاره میکند که در غرب توسط برخی

روشنفکران ارایه و پیشنهاد شده است و استاد مطهری در

کتاب حقوق زن در اسلام ازدواج موقت را پیشنهاد میکند و از

آن به عنوان ازدواج آزاد و نوعی ازدواج مترقی یاد میکند

 

امام صادق (ع) میفرماید :

من در مورد هر چیزی تقیه و پنهان کاری کنم در مورد

ازدواج موقت تقیه و پنهان کاری نخواهم کرد .

 

چه فرقی باشد اینان را عضوم وعنب . انگور را

چو نادانی ندانی تو چه فرقی باشد اینان را

برو تو نزد دانایی بپرسش فرق اینان را

یقینا او همی گوید نباشد فرق اینان را             سعید مولوی

 

هر راحت و آسایشی که خلاق نهاد

از بهر مجردان در آفاق نهاد

هر کو که به طاق منقلب گشت به جفت

آسایش خود ببرد و بر طاق نهاد                  خیام

آبادی میخانه ز ویرانی ماست

جمعیت کفر از پریشانی ماست

اسلام به ذات خود ندارد عیبی

هر عیب که هست از مسلمانی ماست  

 مرگ در راه است ای دختر پسرهای جوان 

قبل هر گونه تماسی صیغه ای جاری کنید    

 

* (محکمه الهی)

محاکمه خیام در روز قیامت:

 

یه شب كه من حسابی خسته بودم
همین جوری چشمامو بسته بودم
سیاهی چشام یه لحظه سر خورد
یكدفعه عین
مرده ها خوابم برد
تو خواب دیدم محشر كبری شده
محكمه ی الهی برپا شده
خدا
نشسته مردم از مرد و زن
ردیف ردیف مقابلش وایسادن
چرتكه گذاشته و حساب می
كنه
به بنده هاش خطاب خطاب می كنه
می گه چرا اینهمه لج می كنید
راهتونو 
بیخودی كج می كنید
آیه فرستادم كه آدم بشید
با دلخوشی كنار هم جم
بشید
دلای غم گرفته رو شاد كنید
با فكرتون دنیا رو آباد كنید
عقل دادم
برید تدبر كنید
نه اینكه جای عقل و كاه پر كنید

من به شما چقدر ماشاالله
گفتم
نیافریده بارك الله گفتم
من كه هواتونو همیشه داشتم
حتی یه لحظه
گشنتون نذاشتم
اما شما بازی نكرده باختین
!
نشستید و خدای جعلی ساختین
!
هر كدوم از شما خودش خدا شد
از ما و آیه های ما جدا شد
یه جو زمین و این
همه شلوغی؟!
اینهمه دین و مذهب دروغی؟
!
حقیقتاً شما ها خیلی پستین
خر
نباشین، گاو و نمی پرستین
از تو جمع یكی بلند شد ایستاد
بلند بلند هی صلوات
فرستاد
از اون قیافه های حق به جانب
هم از خودی شاكی هم از اجانب
گفت چرا
هیچكی روسری سرش نیست
پس چرا هیچكی پیش همسرش نیست
چرا زنها اینجوری
بدلباسن؟!
مردای غیرتی كجا پلاسن؟
!
خدا بهش گفت بتمرگ حرف نزن
اینجا كه
فرقی ندارن مرد و زن
یارو كنف شد ولی از رو نرفت
حرف خدا از تو گوشاش تو
نرفت
چشاش میچرخه ، نمیدونم چشه
!!
آهان ! میخواد یواشكی جیم بشه
!!
دید
یكمی سرش شلوغه خدا
یواش یواش شد از جماعت جدا
با شكمی شبیه بشكه نفت
سرش
رو پایین انداخت و رفت
قراول ها چندتا بهش ایست دادن
یارو وا نستاد، تا جلوش
واستادن
فوری درآورد واسشون چك كشید
گفت ببرید وصول كنید خوش باشید
دلم
برای حوری ها لك زده
دیر برسم یكی دیگه تك زده
اگه نرم حوریه دلگیر
میشه
تورو خدا بزار برم دیر میشه
قراول حضرت حق دمش گرم
با رشوه ی خیلی
كلون نشد نرم
گوشای یارو رو گرفت تو دستش
كشون كشون برد و یه جایی
بستش
رشوه ی حاجی رو ضمیمه كردن
توی جهنم اونو بیمه كردن
حاجیِ داشت بلند
بلند غر میزد
داشت روی اعصابا تلنگر میزد
خدا بهش گفت دیگه بس كن حاجی
یه
خورده هم حبس نفس كن حاجی
اینهمه آدمو معطل نكن
بشین دیگه اینقده كل كل
نكن
یه عالمه نامه داریم نخونده
تازه! هنوز كرات دیگه مونده
نامه ی تو پر
از كارای زشته !
كی به تو گفته جات توی بهشته؟
!!
بهشت جای آدمای
باحاله
ولت كنم بری بهشت؟! محاله
یادته كه چقد ریا می كردی؟
!
بنده های ما
رو سیاه میكردی؟!
تا یه نفر دور و برت میدیدی
چقدررر ولالضالین رو
میكشیدی!!!!!!!
اینهمه كه روضه و نوحه خوندی
یه لقمه نون دست كسی
رسوندی؟!
خیال میكردی ما حواسمون نیست؟
!
نظام هستی كشكی كشكیست؟
!
هر كاری
كردی بچه ها نوشتن
می خوای برو خودت ببین تو زونكن
!!
خلاصه وقتی یارو فهمید
اینه
بازم نمیتونست درست بشینه
!
كاسه ی صبرش هی سر میرفت
تا فرصتی گیر می
آورد در میرفت
قیامتِ اینجا، عجب جاییه
!
جون شما خیلی تماشاییه
از یه طرف
كلی كشیش آوردن
كشون كشون همه رو پیش آوردن
گفتم اینا رو كه قطار
كردن
بیچاره ها مگه چیكار كردن؟
!
مأموره گفت میگم بهت من الان
مفسد فی
الارض كه میگن همین هان
گفتش اینا بهشت فروشی كردن
بی پدرا خدا رو جوشی
كردن
به نام دین حسابی خوردن اینا
كفر خدا رو در آوردن اینا
بدجوری
ژاندارك رو اینا چزوندن
زنده توی آتیش اونو سوزوندن
روی زمین خدایی پیشه
كردن
خون گالیله رو تو شیشه كردن
اگه بهش بگی كلات و صاف كن
بهت میگه بشین
و اعتراف كن
همیشه در حال نظاره بودن
شما بگو اینا چكاره بودن؟
!
خیام
اومد! یه بطری هم تو دستش!
رفت و یه گوشه ای گرفت نشستش
حاجی بلند شد و با
صدای محكم

 گفت : این آقا باید بره جهنم
خدا بهش گفت تو دخالت نكن
به اهل
معرفت جسارت نكن
بگو چرا به خون اون هلاكی
اینكه نه مدعی داره نه
شاكی!!
نه گرد و خاك كرده و نه هیاهو
نه عربده كشیده و نه چاقو
نه مال این
نه مال اونو برده
فقط عرق خریده رفته خورده
آدم خوبیه هواشو داشتم
اینجا
خودم شراب واسش گذاشتم
یهو شنیدم ایست خبردار دادن
نشسته ها بلند شدن
ایستادن
حضرت اصرافیل از اونور اومد
رفت روی چارپایه و چند تا صور زد
دیدم
دارن تخت روون میارن
فرشته ها رو دوششون میارن
مونده بودم كه این كیه
خدایا؟!
تو محشر این كارا چیه خدایا؟
!
فكر میكنین داخل اون تخت كی
بود؟!
الا میگم، یه لحظه.... اسمش چی بود
!!!!!!!
همون كه كارش عالی
بود!!
همون كه تو دنیا مثل توپ صدا كرد
!!
همونی كه این لامپا رو اختراع
كرد!
همونی كه كارش عالی بود، اون دیگه
!
بگید بابا! توماس ادیسون
دیگه!!
خدا بهش گفت دیگه پایین نیا
یه راست برو بهشت پیش انبیا
وقت رو تلف
نكن توماس زود برو
به هر وسیله ای اگر بود برو
از روی پل نری یه وقت
بیافتی
میگم هوایی ببرند و مفتی
باز حاجی ساكت نتونست بشینه
گفت كه مفهوم
عدالت اینه؟!
توماس ادیسون كه مسلمون نبود
این بابا اهل دین و ایمون
نبود
نه روضه رفته بود نه پای منبر
نه شمر میدونست چیه نه خنجر
یه ركعتم
نماز شب نخونده
با سیم میماش شب رو به صبح رسونده
حرفای یارو كه به اینجا
رسید
خدا یه آهی از ته دل كشید
حضرت حق خودش رو جابجا كرد
یه كم به این
حاجی نگاه نگاه كرد
از اون نگاهای عاقل اندر

سفیه شو باید بیارم اینور
با
اینكه خیلی خیلی خسته هم بود
خطاب به بنده هاش دوباره فرمود
شما عجب كله
خرایی هستید
شما عجب جونورایی هستید
شمر اگه بود آدولف هیتلر هم بود
خنجر
اگر بود رُولوِر هم بود
حیفِ كه آدم خودشو پیر كنه
و سوزنش فقط یه جا گیر
كنه
میگید توماس من مسلمون نبود
اهل نماز و دین و ایمون نبود
اولاً از كجا
میگید این حرفو
در بیارید كله ی زیر برفو
این من رو بهتر از شما
شناخته
دلیلشم ای چیزایی كه ساخته
درسته گفته ام عبادت كنید
نگفته ام به
خلق خدمت كنید؟!؟!؟!؟!
توماس نه بمب ساخته نه جنگ كرده
دنیا رو هم كلی قشنگ
كرده
من یه چراغ كه بیشتر نداشتم
اونم توی آسمونا كار گذاشتم
توماس توی هر
اتاق چراغ روشن كرد
نمیدونید چقدر كمك به من كرد
تو دنیا هیچكی بی چراغ
نبوده
یا اگرم بوده تو باغ نبوده
خدا برای حاجی آتش افروخت
دروغ چرا؟ یه
كم دلم براش سوخت
طفلی تو باورش چه قصرا ساخته
اما به اینجا كه رسیده
باخته
یكی میاد یه حاله ای باهاشه
چقدر بهش میاد فرشته باشه
اومد رسید و
دست گذاشت رو دوشم
دهانشو آورد كنار گوشم
گفت تو كه كلت پر قرمه
سبزیست
وقتی نمی فهمی بپرسی بد نیست
اینكه نشسته یك مقام والاست
مترجمِ ،
رفیق حق تعالی است
خود خدا نیست نمایندشه
مورد  اعتمادشه، بندشه
!
خدای لم
یلد كه دیدنی نیست
صداش با این گوشا شنیدنی نیست
شما زمینی ها همش
همینین
اونور میزی رو خدا میبینین
همینطوری میخواست بلند شه نم
نم
گفت كه پاشو باید بری جهنم
وقتی دیدم منم گرفتار شدم
داد كشیدم یكدفعه
بیدار شدم

 

اشعاری از خیام برای جذب کردن انسان های شراب خوار :

برجه برجه ز جای خود ای ساقی

درده درده شراب ناب ای ساقی

زان پیش که از کاسه سر کوزه کنند

از کوزه به کاسه کن شراب ای ساقی      خیام

من باده خورم شاد زیم با دل شاد

گر تو نخوری من چه کنم سنگ بخور         خیام

اندیشه عمر بیش از شصت منه

هر جا که قدم نهی بجز مست منه

زان پیش که کاسه سرت کوزه کنند

تو کاسه ز دوش و قدح از دست منه        خیام

گویند هر آنکسان که با پرهیزند

زان سان که بمیرند همان برخیزند

ما با می و معشوقه از آنیم مدام

باشد که به حشرمان چنان انگیزند          خیام

از باده شود تکبر از سرها کم

از باده شود گشاده بند محکم

ابلیس اگر ز باده خوردی جامی

کردی دو هزار سجده پیش آدم          خیام

می خوردن و شاد بودن آیین من است

فارغ بودن ز کفر و دین دین من است

 گفتم به عروس دهر کابین تو چیست

گفتا دل خرم تو کابین من است            خیام

گر باده خوری تو با خردمندان خور

یا با صنمی لاله رخی خندان خور

بسیار مخور ورد مکن فاش مساز

اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور      خیام

 

*عاقبت فرار از مدرسه :

امروز وقتی داشتم به خونه میومدم یک وانت نیسان رو دیدم

که داشت کلی گوسفند رو حمل میکرد و راننده وانت در پشت وانت

نوشته بود :      عاقبت فرار از مدرسه     که البته این راننده بسیار

شجاع و صادق و فهمیده بود که به اشتباه خودش اقرار میکرد و خیا م

هم اکثریت مردم رو میشناخته و میدونسته که مردم از سختیها گریزان

هستند و به دنبال شادی و خوشی هستند به همین دلیل برای جذب

مردم بر علیه کتاب و مدرسه شعر گفته و البته پس از جذب کردن مردم

به اونها گفته که کتاب رو تا آخر عمر کنار نگذارن .

از درس و علوم جمله بگریزی به

و اندر سر زلف دلبر آویزی به

زان پیش که روزگار خونت ریزد

تو خون قرابه در قدح ریزی به       خیام

نازم به خرابات که اهلش اهل است

چون نیک نظر کنی بدش هم سهل است

از مدرسه برنخواست یک اهل دلی

ویران شود این خرابه دارالجهل است      خیام

ما خرقه زهد بر سر خم کردیم

از خاک خرابات تیمم کردیم

باشد که درون میکده دریابیم

آن عمر که در مدرسه ها گم کردیم        خیام

دست چو منی که جام ساغر گیرد

به زانکه کفم دفتر و منبر گیرد

تو زاهد خشکه ای و من عاشق تر

آتش نشنیده ام که در تر گیرد             خیام

 

مگذار که غصه در کنارت گیرد

و اندوه و ملال روزگارت گیرد

مگذار کتاب و لب یار و لب کشت

زان پیش که خاک در کنارت گیرد         خیام

 

* من میگم نره تو میگی بدوش  :

*سوالات احمقانه

وقتی کسی گاو نر دارد هیچ کس حق ندارد این سوال را

که ( چرا گاو را نمیدوشی ) از او بپرسد و در حقیقت طرح این

 سوال در اینجا بی معنی و احمقانه  است اما وقتی کسی

 یک گاو ماده دارد همه میتوانند این سوال را از صاحب گاو

بپرسند که       چرا گاو را نمیدوشی؟

سوالاتی مانند چگونه بوجود آمده ؟ چه کسی بوجود آورده ؟

چگونه میتواند این کار را انجام دهد ؟ مخصوص امور محدود است

و در مورد امور نامحدود پرسیدن اینگونه سوالات احمقانه بوده و

نشاندهنده نادانی و بی سوادی سوال کننده است .

خداوند یگانه . بی نیاز و نامحدود است و دارای صفات نامحدود

نیز میباشد و پرسیدن سوالاتی مانند ( چه کسی خدا را بوجود آورده ؟ )

و یا ( خدا چگونه میتواند چنین کاری را انجام دهد ؟ ) کاملا احمقانه بوده

و نشاندهنده نادانی و بیسوادی شخص سوال کننده است .

در حقیقت وقتی ما میخواهیم ببینیم که خدا را چه کسی بوجود آورده

ابتدا باید ببینیم در چه زمانی بوجود آمده تا بتوانیم بوجود آورنده اش را پیدا

کنیم و میبینیم که مشخص کردن زمان برای امور محدود است و نه امور

نامحدود و جمع بین محدود و نامحدود جمع نقیضین بوده و محال است.

برای مثال وقتی یک لیوان آب شیرین و یا شور است افراد میتوانند این

سوال را بپرسند که چرا آب شور و یا شیرین است و جواب این سوال هم

 روشن است و ما در جواب میگوییم چون دارای نمک و یا شکر است اما

هیچ کس نمی تواند این سوال را مطرح کند که چرا نمک شور و یا شکر

شیرین است چرا که شیرینی شکر و شوری نمک در ذات آنها است و در

حقیقت کسی هم نمی تواند این سوال را مطرح کند که خدا را چه کسی

 به وجود آورده چرا که علت وجود خدا در ذات آن است که یکتا . بینهایت و 

بی نیاز است . 

 دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است

ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است        سعدی 

( برای فهم بهتر این مساله مسایل دوگانه را که در پایین آمده  بخوانید )

 

****************

*مسائل دو گانه

همیشه در مورد مسائل دو گانه فکر کنید چرا که ذهن شما را باز خواهد نمود .

مسائل دو گانه مانند : کوچک و بزرگ .منفی بینهایت و مثبت بینهایت. منفی 1222و مثبت 1222. شادی و غم . گناه و ثواب . سرما و گرما . نیکی و بدی . دیدن و ندیدن . دیدن عظمت خدا و عدم وجود اختیار و ندیدن عظمت خدا و وجود اختیار . اصل و فرع . عشق وصبر . فهمیدن و نفهمیدن . وجود و عدم . نامحدود و محدود . ظاهر و باطن . امتحان شدن و امتحان نشدن . اختیار داشتن و اختیار نداشتن . نیازمند بودن و بی نیاز بودن . خود پرستی و خدا پرستی و ....

همان طور که میبینید شادی و غم دو نام جداگانه دارند ولی یک چیز بیشتر نیستند و در حقیقت ما چیزی بجز احساس نداریم و درجات پایین و ناخوشایند احساس را غم می نامیم و درجات بالا و خوشایند احساس را شادی می نامیم . همان طور که چیزی به جز دما وجود ندارد و ما درجات بالای دما را گرما و درجات پایین آن را سرما می نامیم و باید توجه داشته باشیم که مسائل دوگانه قابل جمع نیستند یعنی دمای یک اتاق در یک لحظه نمی تواند هم گرم باشد و هم سرد و یا اینکه در یک لحظه انسان نمی تواند هم شاد باشد و هم غمگین .

باید توجه داشته باشید که این قانون برای همه وجود دارد و حتی آفرینش دنیا و و وضع قوانین دین توسط خداوند متعال خارج از این قاعده و قانون کلی نبوده است و نمی تواند باشد و به همین دلیل است که خداوند قادر متعال . حق الله را می بخشد ولی حق الناس را نمی بخشد چرا که بخشیدن آن محال است چون شاکی میگوید خدایا حق مرا بگیر و متهم را نبخش و متهم میگوید خدایا مرا ببخش و میبینیم که جمع بین ببخش و نبخش جمع نقیضین بوده و محال است .

دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است

ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است       سعدی

 نوشته شده توسط سعید در  پنجشنبه 20 فروردین 1388 و ساعت 09:27 ب.ظ
ویرایش شده در پنجشنبه 8 مرداد 1388 و ساعت 04:09 ب.ظ

() نظر
       

وبلاگ من
  وبلاگ من
  ایمیل من
    

[yahoo]
بایگانی

 نویسندگان

سعید (125)


موضوعات

عمومی (33)


 آرشیو

فروردین 1388 (24)
اسفند 1387 (9)
بهمن 1387 (11)
دی 1387 (4)
آبان 1387 (23)
مهر 1387 (44)
شهریور 1387 (32)


صفحات

1 2 3 4 5 6 7 ...

لینكستان

  وب سایت آموزشی فرهنگی سیاسی عقیدتی یک بسیجی

  @metalsoft-co - مرجع تخصصی موبایل+اس ام اس@

لینكدونی
آرشیو لینكدونی
جستجو
جستجو در بلاگ


خبرنامه

آمار وبلاگ
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل نظرها :
كل بازدید ها :
افراد آنلاین : [Online]
ایحاد صفحه : -
قالب توسط :صابر كردستانچی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic